Olağanüstü Genel Kurul Toplantı


Derneğimizin Olağanüstü  Genel Kurul Toplantısı 02 Şubat 2022 Çarşamba günü Saat 14:00’de aşağıdaki belirtilen yazılı gündeme göre yapılacak, belirtilen gün çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 2. Toplantı ( Esas Toplantı ) 09 Şubat 2022 günü aynı saatte yapılacaktır.

 

Adres: Meclisi Mebusan Cad. No : 17 Vista Plaza Beyoğlu / İstanbul

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1.     Açılış ve Yoklama,

2.     Genel Kurul Başkanlık ve Divan Kurulu Üyelerinin Seçimi,

3.     Saygı Duruşu,

4.     Yeni Tüzük Hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu Üye Seçimin Yapılması

MADDE-18 YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, iki yıllık süre için Genel Kurulca seçilmiş 11 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.

5.     Tüzük değişikliği yapılması

MADDE-13 GENEL KURUL

Dernek Genel Kurulu, dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetimce uygun görülecek bir yerde (2) iki yılda bir en geç Mayıs ayı içerisinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hâkimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Yukarıda belitilen maddede yer alan en geç ifadesi ilgili maddeden çıkartılacaktır.

6.     Tüzüğümüzün 11. Maddesine dayanarak Dernek üyelik aidat miktarlarının ve tahsil edileceği zamanın belirlenmesinde Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

           MADDE-11 ÜYELİK AİDATI

Gerçek ve tüzel kişi üyeler üyeliğe kayıt sırasında aidat ödemeye başlar  ve üyelik             süresince ödeme devam eder. Yıllık aidat miktarları 2022 yılı dahil olmak üzere sonraki yıllar için bir önceki yılın enflasyon tüfe oranı kadar artırılıp Tüzel Kişi Üyeler için Yüz Lira katlarına Gerçek Üyeler için On Lira katlarına aşağıya yakınsa aşağıya doğru, yukarıya yakınsa yarıya doğru yuvarlanarak belirlenir. Derneğin diğer gelirleri Dernekler Kanunu ve bu tüzükte belirtilen kalemlerden oluşur. Genel Kurul, aidat miktarlarının ve üyelik aidatlarının tahsil edileceği zamanın belirlenmesinde Yönetim Kurulunu yetkilendirebilir.

7.     Dilek ve Temenniler,

8.     Kapanış.

 

Saygılarımızla,

TÖSSED Yönetim Kurulu